Strona główna » Oferta » Terapia

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje psychologiczne to 1 – 3 spotkania, mające na celu określenie charakteru doznawanego problemu i przeżywanych trudności lub obszarów do zmiany oraz psychoedukację w zakresie problemu, strategii jego rozwiązania i możliwości metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

Podczas konsultacji możesz uzyskać doraźną pomoc psychologiczną, której istotą będzie lepsze zrozumienie sytuacji i wskazówki do dalszych działań.

Dostępni specjaliści

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia różnych schorzeń i problemów natury psychologicznej, której celem jest trwała zmiana i odzyskanie równowagi psychicznej. Psychoterapię prowadzimy w różnych podejściach – szczegóły są opisane na stronach specjalistów.

Psychoterapia jest procesem, który prowadzony jest na podstawie kontraktu terapeutycznego określającego cele terapii i zasady uczestnictwa. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, zwykle 1 raz w tygodniu.

Czas trwania procesu terapii zależy od diagnozy, specyfiki zgłaszanych problemów, celów i potrzeb i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Terapia krótkoterminowa – nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności może trwać kilka – kilkanaście sesji.

Dostępni specjaliści

Terapia par

Terapia partnerska / małżeńska ma na celu pomoc parom w rozwiązaniu trudności i problemów w relacji oraz w budowaniu satysfakcjonującego związku.

Terapię prowadzimy w podejściu systemowym, ericksonowskim, terapii skoncentrowanej na emocjach EFT  i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR.

Terapia partnerska jest procesem, który prowadzony jest na podstawie kontraktu terapeutycznego określającego cele terapii i zasady uczestnictwa. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, zwykle co 1-2 tygodnie.

Dostępni specjaliści

Terapia dzieci

Terapia dzieci to proces profesjonalnego wsparcia psychologicznego, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci (3-12 lat). Celem terapii jest pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi czy związanymi z zachowaniami poprzez wykorzystanie zabawy, sztuki i innych kreatywnych metod.

W terapii dzieci istotną rolę odgrywa współpraca z rodzicami lub opiekunami, aby zapewnić spójne wsparcie dziecku zarówno w terapii, jak i w jego codziennym otoczeniu.

Na pierwsze spotkanie, zapraszani są rodzice, a jego celem jest poznanie trudności właśnie z perspektywy rodzica oraz rozeznanie, czy i jaka forma wsparcia, będzie najbardziej odpowiednia dla dziecka. Kolejne sesje (1-2) to spotkania terapeuty z dzieckiem, mające charakter diagnostyczny. Po ustaleniu diagnozy i zaplanowaniu terapii terapeuta spotyka się z rodzicami na kolejnej sesji, podczas której rodzice podejmują decyzję o dalszej terapii. Następnie rozpoczyna się proces terapeutyczny, którego długość zależna jest od indywidualnych celów i trudności.

Dostępni specjaliści

Terapia młodzieży

Terapia młodzieży to proces terapeutyczny skierowany do osób w wieku dorastania (12-18 lat), mający na celu wspieranie ich emocjonalnego, psychologicznego i społecznego rozwoju.

W ramach terapii młodzieży pracujemy nad identyfikacją i rozwiązaniem problemów emocjonalnych, relacyjnych czy związanych z zachowaniami, które mogą wpływać na zdrowie psychiczne i ogólne funkcjonowanie. Terapia wpływa na poprawę samoświadomości i zdolności do wyrażania uczuć, rozwija umiejętności radzenia sobie ze stresem, zdrowe nawyki, oraz wspiera w budowaniu zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

W proces terapii zaangażowany jest zarówno nastolatek jak i jego rodzice (opiekunowie prawni). Terapeuta w porozumieniu z nastolatkiem i rodzicami podejmuje decyzje dotyczące sposobu pracy w konkretnym przypadku, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty terapeutyczne.

W ramach grupowej pracy terapeutycznej z młodzieżą prowadzimy:

  • Grupowe warsztaty wsparcia i rozwoju dla dziewczyn 15-18 lat zobacz więcej

Dostępni specjaliści

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to proces terapeutyczny, w którym uczestniczy cała rodzina. Celem terapii jest zrozumienie i poprawa wzajemnych relacji oraz rozwiązanie istniejących problemów.

Terapeuta pomaga identyfikować wzorce komunikacyjne, dynamikę rodzinną i konflikty, aby wspólnie znaleźć konstruktywne rozwiązania. Efektem terapii jest poprawa interakcji, komunikacji, budowanie zdrowych relacji i wsparcie w procesie rozwoju każdego członka rodziny.

Sesje odbywają się regularnie z ustaloną częstotliwością (1-4 razy w m-cu). Terapia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Dostępni specjaliści

Terapia seksuologiczna

Terapia seksuologiczna to specjalistyczna forma terapii, skupiająca się na problemach związanych z funkcjonowaniem seksualnym i intymnością.

Celem terapii jest pomoc osobom w zrozumieniu i przezwyciężeniu trudności seksualnych, radzeniu sobie z zaburzeniami seksualnymi, niepokojami związanymi z seksem czy innymi trudnościami w obszarze seksualności.

Terapeuci seksuologiczni pracują nad identyfikacją przyczyn problemów, dostarczają edukacji na temat zdrowej seksualności oraz wprowadzają strategie i techniki poprawy funkcjonowania seksualnego i relacji intymnych.

Terapia seksuologiczna może być prowadzona zarówno indywidualnie, jak i w parach.

Dostępni specjaliści

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień to proces terapeutyczny, który ma na celu pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniami od substancji lub zachowań.

Terapia uzależnień to proces terapeutyczny skierowany do osób z problemami związanymi z uzależnieniem od substancji lub zachowań.

Terapia skupia się na zrozumieniu przyczyn uzależnienia, rozwijaniu świadomości, identyfikacji wyzwań i szkodliwych nawyków oraz rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie i unikania nawrotów. Terapeuta wspiera w procesie odwyku, uczy umiejętności unikania pokus i budowania zdrowych nawyków życiowych.

Terapeuci specjalizujący się w terapii uzależnień wykorzystują różnorodne podejścia, w tym terapię poznawczo-behawioralną, terapię opartą na 12 krokach, terapię motywacyjną, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta. Terapia może być prowadzona indywidualnie lub w grupach wsparcia.

W ramach grupowej terapii uzależnień prowadzimy:

Dostępni specjaliści

Terapia psychoonkologiczna

Terapia psychoonkologiczna to specjalistyczna forma wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Celem terapii jest pomaganie w radzeniu sobie z emocjonalnymi, psychologicznymi i społecznymi wyzwaniami związanymi z diagnozą i leczeniem raka.

Terapeuta wspiera pacjenta w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, depresją i innymi emocjonalnymi trudnościami związanymi z chorobą, a także pomaga w adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości, zachodzących zmian, kształtowaniu wspierającego podejścia do choroby i życia oraz w budowaniu zdrowych strategii radzenia sobie.

Terapia może obejmować indywidualne sesje, terapię rodzinna lub grupową, dostosowane do potrzeb pacjentów i ich sytuacji.

Dostępni specjaliści

Terapia EMDR

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to forma terapii wykorzystywana w leczeniu traumy, zaburzeń postraumatycznych PTSD, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i innych problemów emocjonalnych. Terapia EMDR ma na celu przetworzenie traumy i innych trudnych doświadczeń, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na aktualne emocje i funkcjonowanie klienta, zredukować objawy związane z traumatycznymi wspomnieniami i doświadczeniami. Terapia wykorzystuje ruchy gałek ocznych lub inne bodźce mające na celu stymulowanie obu półkul mózgu, co pomaga w lepszym przetwarzaniu traumy i integracji doświadczenia.

EMDR jest metodą opartą na badaniach naukowych  i rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA).

Dostępni specjaliści

Hipnoza

Hipnoterapia to forma terapii, w której pacjent jest wprowadzany w stan relaksu i skoncentrowanej uwagi, zwany hipnozą. W tym stanie pacjent jest bardziej podatny na sugestie i może bardziej skoncentrować się na swoich myślach i uczuciach, co podnosi skuteczność działań terapeutycznych. Hipnoza pozwala dotrzeć do źródeł i przyczyn problemów i pracować na głębokim nieświadomym poziomie.

Celem hipnoterapii jest pomoc pacjentom w radzeniu sobie z różnymi problemami zdrowia psychicznego, nawykami, dolegliwościami fizycznymi. Terapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki i sugestie w celu zmiany niekorzystnych myśli, nawyków lub emocji przez pacjenta, aby osiągnąć poprawę jego stanu zdrowia. Terapeuta pracuje w ścisłej współpracy z pacjentem, pomagając mu osiągnąć ustalone cele.

Pracujemy niedyrektywną hipnoterapią ericksonowską oraz elmanowską hipnoterapią regresyjną.  W tych podejściach terapeuta działa bardziej jako przewodnik, a pacjent ma większą swobodę w odkrywaniu swoich myśli, emocji i doświadczeń. Terapeuta stwarza przestrzeń dla pacjenta, w której może samodzielnie eksplorować swoje wnętrze i odkrywać rozwiązania. Hipnoterapia zakłada, że pacjent ma wewnętrzne zasoby do samodzielnego rozwiązania problemów, a w procesie terapii dociera do nich i z nich korzysta.

Terapia jest prowadzona przez wyszkolonych hipnoterapeutów i może być stosowana niezależnie lub jako uzupełnienie innych form terapii.

Przed procesem hipnoterapii wymagana jest sesja wstępna, konsultacyjna i przygotowująca do hipnoterapii. Jeśli osoba uczestniczy już w terapii u hipnoterapeuty, to o konieczności sesji wstępnej decyduje hipnoterapeuta.

Dostępni specjaliści

Terapia grupowa

Terapia grupowa to forma terapii, w której mała grupa osób spotyka się regularnie pod przewodnictwem terapeuty w celu dzielenia się doświadczeniami, rozwiązywania problemów i wzajemnej pomocy.

Członkowie grupy dzielą się swoimi trudnościami, dają sobie wzajemne wsparcie emocjonalne, uczą się nowych umiejętności radzenia sobie poprzez wzajemną interakcję i refleksję.

Poprzez interakcje w grupie uczestnicy mogą zrozumieć swoje problemy w szerszym kontekście społecznym, rozwijać umiejętności społeczne i eksplorować różne sposoby rozwiązania problemów. Wspólna praca w grupie umożliwia uczestnikom dzielenie się perspektywami oraz otrzymywanie wsparcia i zrozumienia od innych osób, które przeżywają podobne trudności. Terapeuta kieruje procesem i stwarza bezpieczne środowisko do wzajemnego wspierania się i rozwoju emocjonalnego.

Proces terapii obejmuje regularne spotkania z ustaloną częstotliwością i trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

W ramach terapii grupowej prowadzimy:

Dostępni specjaliści

Indywidualny program redukcji stresu StopStres

Indywidualny program redukcji stresu to 9 stopniowy cykl spotkań mający na celu uwolnienie się od napięcia i stresu i wzmocnienie swojej odporności psychicznej.

Program obejmuje holistyczną pracę z ciałem, emocjami, myślami, przekonaniami, uwolnienie się od blokad i ograniczeń utrudniających uzyskanie spokoju.

Etapy pracy:

  1. Diagnoza stresu
  2. Wypracowanie wizji zmiany
  3. Wypracowanie korzystnych strategii radzenia sobie ze stresem
  4. Wydobycie i uruchomienie zasobów
  5. Redukcja stresu przez antystresowe techniki oddziaływania poprzez ciało
  6. Redukcja stresu na poziomie emocji
  7. Redukcja stresu poprzez techniki poznawcze – na poziomie myśli
  8. Zmiana nieracjonalnych przekonań
  9. Usunięcie wewnętrznych stresujących blokad i ograniczeń

Szczegółowy opis programu dostępny jest tutaj – StopStres

Program w wersji podstawowej realizowany jest w 9 sesjach indywidualnych trwających 50 min prowadzonych przez wybranego/ą specjalistę/tkę. Sesje standardowo odbywają się 1 raz w tygodniu; cały program trwa wówczas 9 tygodni. W miarę potrzeby program może być dostosowany do indywidyualnych potrzeb – poszczególne etapy programu mogą zostać zawężone lub rozszerzone o kolejne sesje.

Dostępni specjaliści

Relaksacja

Treningi relaksacyjne to strukturalne sesje, podczas których uczestnicy doświadczają i uczą się różnych technik i strategii relaksacyjnych.

Relaksacja to celowy proces zmniejszania napięcia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego w celu osiągnięcia stanu wyciszenia i odprężenia ciała i umysłu. Celem relaksacji jest redukcja negatywnych skutków stresu, lęku i napięcia, co przyczynia się do poprawy ogólnego samopoczucia i przywrócenia równowagi emocjonalnej. 

Stosowane podczas sesji relaksacji techniki relaksacyjne mogą obejmować progresywną  relaksację mięśniową Jacobsona, trening autogenny Schulza, trening TRE®,  ćwiczenia oddechowe, medytację, mindfulness, wizualizację, pracę w transie hipnotycznym, pracę z ciałem.

Sesje relaksacyjne mogą odbywać się pojedynczo, w odpowiedzi na bieżące potrzeby lub jako wsparcie i uzupełnienie procesu terapii lub w seriach w procesie trwającym kilka tygodni.

Dostępni specjaliści

Biofeedback

Terapia biofeedback to technika treningu umysłowego, w której osoba korzysta z urządzeń monitorujących jej funkcje fizjologiczne, takie jak tętno, ciśnienie krwi czy napięcie mięśni, aby nauczyć się świadomego wpływania na te reakcje ciała.

Poprzez dostarczanie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, osoba uczy się regulować swoje funkcje fizjologiczne w celu osiągnięcia relaksu, redukcji stresu czy zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Terapia biofeedback wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez rozwijanie świadomości ciała i umysłu oraz umożliwianie efektywnej kontroli nad reakcjami organizmu.

Dostępni specjaliści

Trening TRE®

Trening TRE® to metoda pracy z ciałem, mająca na celu uwolnienie napięcia i stresu.

TRE® polega na uruchomieniu w ciele, za pomocą kilku ćwiczeń naturalnych drżeń neurogenicznych. Sekwencja ćwiczeń jest tylko drogą, sposobem na uruchomienie wibracji, które są naturalnym elementem genetycznej konstrukcji człowieka. Mają one za zadanie mechanicznie rozładować napięcie w układzie mięśniowo-powięziowym,  wyciszyć system nerwowy, uwalniając organizm od starych wzorców i strategii obronnych, których nasze ciało i mózg używały w stresujących sytuacjach.

TRE® to bezpieczny i łatwy sposób na rozładowanie napięcia i stresu nagromadzonego w organizmie, przywracający witalność i rezyliencję.

Metoda ta nie jest terapią, ale znakomicie wspiera działania psychoterapeutyczne. Celem jej stosowania jest redukcja negatywnych skutków stresu, lęku i napięcia i przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, co przyczynia się do poprawy ogólnego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego.

Sesje  TRE® mogą odbywać się pojedynczo, w odpowiedzi na bieżące potrzeby lub jako wsparcie i uzupełnienie procesu terapii lub w seriach w procesie trwającym kilka tygodni.

Dostępni specjaliści

Scroll to Top