Strona główna » Regulamin strony

Regulamin strony

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ www.initum.com.pl

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.initum.com.pl (dalej jako: „Strona”, „Strona Internetowa”) jest Renata Respondek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INITUM Renata Respondek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kowalska 81/6, 51-424 Wrocław, NIP 9281286569, REGON 932069154, adres poczty elektronicznej: kontakt@initum.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 783308017 (dalej jako: „Initum”, „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
 
Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do kontakt@initum.com.pl po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów i usług przez pośredniczący system sprzedaży .
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).
 
 
KORZYSTANIE ZE STRONY
 
Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Initum udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanych przez siebie produktach i usługach. Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:
  • komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
  • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@initum.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Kowalska 81/6, 51-424 Wrocław. W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 
USŁUGI ELEKTRONICZNE
 
Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, blog, rezerwacja wizyt.
Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz treści wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij”.
Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.
Rozpoczęcie korzystania z bloga możliwe jest po wejściu na stronę Strony Internetowej – blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.
Korzystanie z bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do zakładki „Baza wiedzy” na Stronie Internetowej. Blog prowadzony jest przez Administratora.
Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
Rezerwacja wizyt jest realizowana za pośrednictwem zewnętrznego systemu rezerwacyjnego uruchamianego przez widget umieszczony na Stronie. Rezerwacja jest dostępna w zakładce „Umów wizytę” oraz pod przyciskami „Umów wizytę” na profilach specjalistów. Skuteczne dokonanie rezerwacji wizyty wymaga wypełnienia formularza dostarczanego przez zewnętrzny system rezerwacyjny i wprowadzenia niezbędnych danych, również danych osobowych i kontaktowych. Usługa rezerwacji świadczona jest bezpłatnie. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zaprzestania korzystania z rezerwacji poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie do celów własnych i komercyjnych jest zabronione. Rozpowszechnianie treści jest dozwolone z podaniem źródła – linku do Strony. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@initum.com.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Kowalska 81/6, 51-424 Wrocław
Scroll to Top