Strona główna » Oferta » Diagnoza

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje psychologiczne to 1 – 3 spotkania, mające na celu określenie charakteru doznawanego problemu i przeżywanych trudności lub obszarów do zmiany oraz psychoedukację w zakresie problemu, strategii jego rozwiązania i możliwości metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

Celem diagnozy jest pozyskanie informacji, będących podstawą do dalszych działań w zakresie rozwoju lub terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania osoby.

Podczas konsultacji możesz uzyskać doraźną pomoc psychologiczną, której istotą będzie lepsze zrozumienie sytuacji i wskazówki do dalszych działań.

Dostępni specjaliści

Konsultacja seksuologiczna

Konsultacje seksuologiczne to 1 – 3 spotkania, mające na celu określenie charakteru doznawanego problemu i przeżywanych trudności związanych z funkcjonowaniem seksualnym i intymnością, określenie obszarów do zmiany oraz psychoedukację w zakresie problemu, strategii jego rozwiązania i możliwości metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

Celem diagnozy jest pozyskanie informacji, będących podstawą do dalszych działań w zakresie rozwoju lub terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania osoby.

Podczas konsultacji możesz uzyskać doraźną pomoc seksuologiczną, której istotą będzie lepsze zrozumienie sytuacji i wskazówki do dalszych działań.

Dostępni specjaliści

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna to spotkanie z lekarzem psychiatrą w celu oceny i diagnozy problemów zdrowia psychicznego.

Podczas konsultacji lekarz przeprowadza wywiad, analizuje objawy i historię pacjenta oraz może zalecić dalsze badania. Na podstawie zebranych informacji psychiatra dokonuje oceny stanu psychicznego i może zasugerować plan leczenia, terapii lub interwencji, aby poprawić zdrowie psychiczne pacjenta.

Dostępni specjaliści

Diagnoza ADHD u osób dorosłych

Diagnoza ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dorosłych, pozwala rozpoznać nadpobudliwość i rozróżnić ją od innych zaburzeń oraz pomaga skutecznie i szybko podnieść jakość życia pełnoletniej osoby z ADHD.

Zależy nam oby każda osoba zgłaszająca się na diagnozę psychologiczną czuła się komfortowo i bezpiecznie, dlatego ważne jest dla nas dbanie o atmosferę, która służy procesowi diagnostycznemu.
Podczas procesu diagnostycznego diagnosta na samym początku wywiadu wstępnego gromadzi informacje nt. funkcjonowania osoby badanej w rożnych kontekstach na przestrzeni lat.

Proces diagnostyczny ADHD obejmuje zazwyczaj 2-4 sesji, jednak może on ulec zmianie, gdyż jest to zależne od indywidualnej sytuacji, różnicowania innych trudności i zaburzeń oraz funkcjonowania osoby badanej.

Diagnoza ADHD – etapy:

 1. Wywiad wstępny
 2. Kwestionariusz DIVA5 (2-3 spotkania)
 3. Zaświadczenie i/lub udostępnienie Kwestionariusza DIVA z uwagami diagnosty.
 4. Opinia – opcjonalnie
 5. Sesja informacji zwrotnej, przekazanie i omówienie wyników, pytania, wskazówki itp.  – opcjonalnie

Cena diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych, które są realizowane w ramach danego procesu.

 • Cena jednej konsultacji: 200 zł
 • Zaświadczenie – 100 zł
 • Opinia (opcjonalnie) – 300 zł

Dostępni specjaliści

Diagnoza spektrum autyzmu ASD u osób dorosłych

Diagnoza ASD – zaburzeń ze spektrum autyzmu u dorosłych, pozwala rozpoznać ten typ zaburzeń i rozróżnić je od innych oraz pomaga zrozumieć siebie i podnieść swoją jakość życia.

Zależy nam oby każda osoba zgłaszająca się na diagnozę psychologiczną czuła się komfortowo i bezpiecznie, dlatego ważne jest dla nas dbanie o atmosferę, która służy procesowi diagnostycznemu.
Podczas procesu diagnostycznego diagnosta na samym początku wywiadu wstępnego gromadzi informacje nt. funkcjonowania osoby badanej w rożnych kontekstach na przestrzeni lat.

Proces diagnostyczny ASD obejmuje zazwyczaj 6 sesji, jednak może on ulec zmianie, gdyż jest to zależne od indywidualnej sytuacji, różnicowania innych trudności i zaburzeń oraz funkcjonowania osoby badanej.

Diagnoza ASD – etapy:

 1. Wywiad wstępny
 2. Przesiewowe testy psychologiczne
 3. Wywiad diagnostyczny
 4. Opinia – opcjonalnie
 5. Sesja informacji zwrotnej, przekazanie i omówienie wyników, pytania, wskazówki itp.  – opcjonalnie

Cena diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych, które są realizowane w ramach danego procesu.

 • Cena jednej konsultacji: 200 zł
 • Opinia (opcjonalnie) – 300 zł

Dostępni specjaliści

Test osobowości NEO-PI-R

Testy osobowości służą do pomiaru cech osobowości i charakterystycznych wzorców zachowań danej osoby. Mają na celu uzyskanie bardziej obiektywnego i strukturalnego spojrzenia na różne aspekty osobowości, takie jak temperament, tendencje, preferencje czy reakcje emocjonalne.

Badanie osobowości przeprowadzamy rozszerzonym testem 5-cio czynnikowym tzw. Wielka Piątka:

 • Inwentarz Osobowości Costy i McCrae – NEO-PI-R test umożliwia pomiar pięciu czynników, na które składa się osobowość (neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność) i sześciu składników (cech) w obrębie każdego czynnika; pozwala to na szczegółowy opis osobowości danego człowieka, na który składa się pięć skal domenowych oraz 30 skal składowych.

Badanie trwa ok. 40 minut.

Dostępni specjaliści

Test osobowości MMPI - 2

Test MMPI-2, czyli Minnesota Multiphasic Personality Inventory, (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości) to jeden z najbardziej znanych i szeroko stosowanych testów osobowości w dziedzinie psychologii klinicznej i diagnostyki psychologicznej. Został opracowany w celu oceny cech osobowości oraz wykrywania zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.

Test służy do dokładnej oceny stanu psychicznego pacjentów, w tym wykrywania objawów depresji, lęku, hipochondrii i zaburzeń osobowości. W teście MMPI-2 skale pomiarowe oceniają obecność i nasilenie objawów różnych zaburzeń lub zestawów symptomów, takich jak: hipochondria, depresja, histeria (objawy psychosomatyczne), psychopatia, męskość/kobiecość, paranoja, psychastenia (nadmierny samokrytycyzm, objawy lękowe), schizofrenia, hipomania (nienaturalnie podwyższony nastrój, aktywność, samoocena, szczególnie częste w ChAD, chorobie afektywnej dwubiegunowej) i introwersja społeczna.

Test MMPI składa się z dużej liczby pytań (ok. 567), które oceniają różne aspekty zachowania, myśli i emocji. Pytania dotyczą różnych obszarów, takich jak depresja, lęki, zaburzenia myślenia, zaburzenia osobowości itp. Osoba, która wypełnia test, zaznacza, czy dany opis pasuje do niej lub nie. Badanie trwa 60-90 min.

MMPI pomaga w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów psychologicznych, wspiera proces diagnostyki i terapii.

Dostępni specjaliści

Testy inteligencji

Testy inteligencji to narzędzia psychologiczne, które mają na celu ocenę zdolności poznawczych i intelektualnych jednostki. Służą do mierzenia różnych aspektów inteligencji, takich jak zdolności logiczne, werbalne, matematyczne, przestrzenne czy abstrakcyjne. Testy te mają na celu dostarczenie obiektywnej oceny intelektualnych zdolności danej osoby.

Testy składają się z różnorodnych zadań, takich jak rozwiązywanie zagadek, rozumowanie werbalne, analiza matematyczna czy rozpoznawanie wzorców.

Testy inteligencji pomagają zrozumieć potencjał intelektualny jednostki, identyfikować mocne strony i obszary, które mogą wymagać wsparcia.

Dostępni specjaliści

Diagnoza psychologiczna - testy

Diagnoza psychologiczna obejmuje badanie psychologiczne testami psychologicznymi wraz z interpretacją i opinią.

Celem diagnozy jest pozyskanie informacji, będących podstawą do dalszych działań w zakresie rozwoju lub terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania osoby.

Testy psychologiczne pozwalają ustalić charakterystykę badanej osoby i określić poziom badanej trudności.

Dostępni specjaliści

Testy preferencji zawodowych

Testy preferencji zawodowych mają na celu pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej, wyborze kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego.

Mogą być wykorzystywane w procesie doradztwa zawodowego, pomagając kandydatom lub osobom planującym zmianę kariery znaleźć potencjalnie odpowiednie ścieżki zawodowe.

Dostępni specjaliści

Scroll to Top