Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Wskazówki dla nowego menedżera

Zostając menedżerem wykazałeś się pracowitością, skutecznością, efektywnością, dobrą organizacją, co przełożyło się na konkretne sukcesy w pracy oraz awans. Rola menedżera wymaga jednak czegoś więcej niż kontynuacji twojej dotychczasowej strategii działania. Jako menedżer nie pracujesz już samodzielnie, ale całym swoim zespołem. Twoim celem jest sprawienie, aby działania podległego zespołu przyniosły oczekiwane rezultaty. Miarą twojej skuteczności jest skuteczność twojego zespołu. Twój sukces zależy od sukcesu twojego zespołu! Oto kilka wskazówek, które pozwolą ci go osiągnąć:

  • Zawrzyj kontrakt na współpracę z zespołem

Kontrakt na współpracę ma na celu zapewnienie jasności co do reguł funkcjonujących w zespole, tego, co przełożony ceni, czego nie akceptuje, co jest dla niego ważne oraz co do kryteriów oceny podwładnych (za co będą nagradzani, a za co karani). Kontrakt daje możliwość odwołania się do ustalonych zasad, ułatwia wydawanie i egzekwowanie poleceń oraz motywowanie.

  • Poznaj swoich pracowników i wykorzystaj ich kompetencje i role w zespole

Każda osoba dysponuje indywidualnym zestawem cech, kompetencji i umiejętności. Członkowie zespołu ujawniają indywidualne tendencje do przejmowania określonych ról społecznych w grupie. Skuteczny menedżer potrafi umiejętnie wykorzystać zasoby poszczególnych członków zespołu, uzyskując efekt synergii i zwiększając efektywność zespołu.

  • Dostosuj styl zarządzania do fazy rozwoju swojego zespołu

Zespół w cyklu swojego życia przechodzi kilka faz – formowanie, wzburzenie, normalizacja i działanie. Fazy te stanowią cykl, który może się powtarzać przez jakiś czas w całości lub w części, zespół może również powracać do poszczególnych etapów. Skuteczny menedżer elastycznie i umiejętnie dostosowuje swój styl zarządzania do fazy rozwoju zespołu – zaczynając od stylu narzucającego i autorytatywnego poprzez styl trenerski aż do demokratycznego.

  • Dostosuj styl zarządzania do poziomu rozwoju podwładnego

Menedżer jest tym efektywniejszy im szerszy posiada repertuar stylów kierowania i im lepiej potrafi dobrać najwłaściwszy styl do danej sytuacji w organizacji. Umiejętny dobór natężenia kierowania i kontroli oraz wsparcia i zachęty dostarczanych przez menedżera zależy od poziomu kompetencji i zaangażowania przejawianego przez podwładnego przy realizacji konkretnego zadania.

  • Bądź przywódcą, inspiruj i wzbudzaj zaangażowanie

Przywództwo to naturalna i wyuczona zdolność wpływania na relacje międzyludzkie, w taki sposób, aby ludzie podejmowali pożądane działania. Przywódca inspiruje, wzbudza u ludzi zaangażowanie i dążenie do realizacji wizji. Przywódca pokazuje cel, okazuje wiarę w ludzi, odwołuje się do ich motywacji wewnętrznej. Jest skuteczny, nie dlatego, że potrafi egzekwować, ale dlatego, że ludziom się chce.

  • Myśl i mów dobrze o swoich podwładnych, dostrzegaj ich zasoby i mocne strony

Sposób myślenia i głębokie osobiste przekonania mają ogromny wpływ na rzeczywistość zewnętrzną. Jeśli jesteśmy o czymś przekonani, zrobimy wszystko, aby swoje przekonania potwierdzić – będziemy poszukiwać informacji potwierdzających, ale też ignorować, usprawiedliwiać, racjonalizować informacje sprzeczne z naszymi przekonaniami. Co więcej – będziemy działać zgodnie z naszymi przekonaniami i tym samym wpływać na rzeczywistość tak, aby nasze przekonania się potwierdziły. Zjawisko to nazywane jest w psychologii „samospełniającą się przepowiednią”. Menedżer wierzący w swoich podwładnych, przekonany, że ma dobry zespół, będzie miał dobry zespół.

  • Umiejętnie motywuj siebie i innych do działania

Motywacja ukierunkowuje działania w pożądaną stronę i pozwala na osiągnięcie określonych wyników. Pozytywna motywacja wewnętrzna, oparta na samodzielnym dążeniu do osiągnięcia sukcesu przynosi najtrwalsze i najgłębsze efekty. Dobry menedżer zna swoich podwładnych, ich potrzeby, wartości i cele, dzięki czemu potrafi umiejętnie motywować poprzez stawianie celów, zaspokajanie potrzeb, adekwatne stosowanie nagród i kar. Motywuje stosowanie podejścia coachingowego, wzmacnianie samodzielności, odpowiedzialności i okazywanie zaufania podwładnym

  • Dbaj o skuteczną komunikację i współpracę w zespole

Skuteczna komunikacja i wymiana informacji jest podstawą dla efektywnej współpracy. Zadaniem menedżera jest dbanie o otwartą komunikację i wzajemne przekazywanie informacji. Dobry menedżer wykazuje postawę asertywną, potrafi umiejętnie zlecać, egzekwować i delegować zadania, umie odmawiać, przekazywać trudne informacje, udzielać konstruktywnej krytyki i pochwał oraz rozwiązywać konflikty.